CatalanCASpanishESEnglish (UK)
 • Inici

Antecedents

La informatització de les histories clíniques d’Atenció Primària a l’Institut Català de la Salut (ICS) es va iniciar a finals dels 90 i des del 2005 està pràcticament finalitzada. Actualment, la pràctica totalitat de les visites es realitzen informàticament mitjançant el programa eCAP i ha desaparegut el registre en paper.

La possible utilització del potencial  de les històries clíniques electròniques per a la recerca va fer que a principis del 2000, l'IDIAP Jordi Gol, veient altres experiències europees com les “Practice based research networks”, creés la XIIAP, Xarxa Informatizada d'Investigació a l'AP. Durant aquests anys es va poder participar en el projecte europeu eHID (Electronic Medical Records for Health Indicator Data) liderat per la University of Nottingham, i ens va permetre conèixer millor diverses experiències existents a Europa, les dificultats inherents a aquest tipus de projecte i tenir una visió més amplia d’aquest tipus de registre i de les seves potencialitats. Però la diversitat de sistemes informàtics existents a l’ICS va fer difícil el seu desenvolupament

Posteriorment, en el 2007, l’IDIAP Jordi Gol va engegar una nova iniciativa creant la UNIDAP (Unitat de Dades Informatitzades de l'AP). La informatització de l’AP de l’ICS estava finalitzada, s’havia migrat tots els diversos sistemes informàtics a l’eCAP, i la USR de Girona també estava realitzant una sèrie d’estudis en base a la història clínica electrònica, unint-se a aquesta nova iniciativa. Això va permetre desenvolupar els projectes REGIPREV (Registre d’activitats preventives a Espanya) i EMMA (Estudi de la Monitorització de la Malaltia Ateroscleròtica) durant aquests anys.

Però durant el mes de Desembre 2009 surt una nova oportunitat al poder fer una aliança entre el SISAP (Sistema d'Informació dels Serveis d'Atenció Primària) de l’ICS, l’IDIAP Jordi Gol i la Unitat de Suport a la Recerca de Girona. Aquesta aliança permet confluir una sèrie d’experteses i interessos que permeten solucionar els problemes existents fins a l’actualitat i crear una nova experiència molt més robusta. I així, estudiant les experiències existents a Europa (GPRD, QRESEARCH, PHARMO, THIN, etc) neix, al gener del 2010, el SIDIAP, Sistema d’Informació pel Desenvolupament de la Investigació a l’Atenció Primària.

Objectius

L’objectiu del SIDIAP es poder disposar d’un gran sistema d’informació amb dades provinents de l'estació clínica de treball d'atenció primària (ECAP) de l'ICS i d’altres fonts complementàries que permeti obtenir informació vàlida i fiable per a crear nou coneixement i donar suport a la recerca en Atenció Primària.

La creació del SIDIAP ha de permetre potenciar la recerca pròpia de l’ICS, tant a nivell estratègic de Centre Corporatiu com a nivell territorial, així com fomentar l'avaluació sanitària de la institució i millorar-ne la gestió clínica mitjançant la creació de nou coneixement.

El SIDIAP ha de permetre a l’IDIAP poder promoure la recerca i participar i liderar projectes altament competitius a nivell nacional i internacional, i participar en diverses infraestructures de recerca, així com establir aliances estratègiques amb altres institucions i xarxes de recerca.

Valors

 • Innovació i creativitat
 • Cooperació
 • Col·laboració
 • Eficiència
 • Diversitat
 • Transparència

Organització

La organització del SIDIAP es basa en les següents estructures:

 • COMISSIÓ DE SEGUIMENT
  Funcions:
  • Definir i aprovar les directrius, els requisits i el treball a desenvolupar.
  • Aprovar el pla de treball.
  • Realitzar el seguiment
  • Vetllar pel compliment de la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal.
  • Resoldre possibles problemes i contingències.
  • Realitzar l’avaluació final.

  Composició:

  • Dos representants de cada una de les parts.
   • Actualment aquests són: Candela Calle i Pol Pérez  per part de l’ICS, i per Concepció Violan Fors i Bonaventura Bolíbar Ribas per part de l’IDIAP.
 • COMISSIÓ EXECUTIVA

  Funcions:

  • Operativitzar les decisions de la Comissió de seguiment.
  • Elaborar el Pla de treball

  Composició:

  • Fins a 8 membres com a màxim. Director Gerent de l’IDIAP, Director Científic IDIAP, Coordinador Científic del SIDIAP, Coordinador Tècnic del SIDIAP, 3 investigadors IDIAP, 4 professionals de la Direcció Assistencial de l’ICS nombrats per aquesta direcció.
   • Actualment aquests són: Concepció Violan, Bonaventura Bolíbar, Daniel Prieto-Alhambra, Manuel Medina, Leo Méndez, Rosa Morral, Rosa Morros i Rafael Ramos.
 • COMITÈ CIENTÍFIC

  Funcions:
  • Avaluar les sol·licituds d’informació rebudes per determinar-ne la factibilitat, interès, i possibles conflicte d’interessos, i conseqüentment aprovar o denegar la sol·licitud segons els criteris establerts pel Comitè de Direcció.
  Composició:
  • Fins a 8 membres com a màxim, Director Científic IDIAP, Coordinador Científic SIDIAP,  3 investigadors de l’ICS a proposta de la Direcció Assistencial, 3 de l’IDIAP i 1 membre de la Secretaria Tècnica.
   • Actualment aquests són: Bonaventura Bolíbar, Daniel Prieto-Alhambra, Sebastián Calero, Rafael Ramos, Rosa Morros, Talita Duarte i Anna Moleras.
 • COMITÈ TÈCNIC

  Funcions:

  • Desenvolupar totes les tasques tècniques necessàries per donar resposta a les sol·licituds aprovades pel Comitè Científic

  Composició:

  • El coordinador del SIDIAP i els diversos membres que formen l’equip tècnic del SIDIAP. Actualment aquests són:
   • Coordinadoció Científica: Daniel Prieto-Alhambra
   • Coordinació Tècnica: Manolo Medina
   • Membres: Eduardo Hermosilla,  Maria Aragón, Leo Méndez, Rafael Ramos, Maria del Mar García, Marc Comas, Talita Duarte, Boni Bolíbar i Anna Moleras.

Copyright 2014 SIDIAP - Tots els drets són reservats.

SIDIAP

Legal