What is the SIDIAP?

The SIDIAP’s mission is to develop and maintain an information platform of excellence with  data from the health system and to offer research support services in order to generate knowledge and disseminate results to improve healthcare practice and people’s health.

Mission, Vision and Values

Mission

The SIDIAP’s mission is to develop and maintain an information platform of excellence with  data from the health system and to offer research support services in order to generate knowledge and disseminate results to improve healthcare practice and people’s health.

Vision

La creació del SIDIAP ha de permetre potenciar la recerca pròpia de l’ICS, tant a nivell estratègic de Centre Corporatiu com a nivell territorial, així com fomentar l'avaluació sanitària de la institució i millorar-ne la gestió clínica mitjançant la creació de nou coneixement.

El SIDIAP ha de permetre a l’IDIAPJGol poder promoure la recerca i participar i liderar projectes altament competitius a nivell nacional i internacional, i participar en diverses infraestructures de recerca, així com establir aliances estratègiques amb altres institucions i xarxes de recerca.

Values

Innovation and Creativity
Cooperation
Competitiveness
Efficiency
Diversity
Transparency

Background

La informatització de les històries clíniques d’Atenció Primària a l’Institut Català de la Salut (ICS) es va iniciar a finals dels 90 i des del 2005 està pràcticament finalitzada. Actualment, la pràctica totalitat de les visites es realitzen informàticament mitjançant el programa eCAP i ha desaparegut el registre en paper.
La possible utilització del potencial de les històries clíniques electròniques per a la recerca va fer que a principis del 2000, l'IDIAPJGol, veient altres experiències europees com les “Practice based research networks”, creés la XIIAP, Xarxa Informatizada d'Investigació a l'AP. Durant aquests anys es va poder participar en el projecte europeu eHID (Electronic Medical Records for Health Indicator Data) liderat per la University of Nottingham, i ens va permetre conèixer millor diverses experiències existents a Europa, les dificultats inherents a aquest tipus de projecte i tenir una visió més àmplia d’aquest tipus de registre i de les seves potencialitats. Però la diversitat de sistemes informàtics existents a l’ICS va fer difícil el seu desenvolupament.

Posteriorment, en el 2007, l’IDIAPJGol va engegar una nova iniciativa creant la UNIDAP (Unitat de Dades Informatitzades de l'AP). La informatització de l’AP de l’ICS estava finalitzada, s’havia migrat tots els diversos sistemes informàtics a l’eCAP, i la USR de Girona també estava realitzant una sèrie d’estudis en base a la història clínica electrònica, unint-se a aquesta nova iniciativa. Això va permetre desenvolupar els projectes REGIPREV (Registre d’activitats preventives a Espanya) i EMMA (Estudi de la Monitorització de la Malaltia Ateroscleròtica) durant aquests anys.

Però durant el mes de Desembre 2009 surt una nova oportunitat al poder fer una aliança entre el SISAP (Sistema d'Informació dels Serveis d'Atenció Primària) de l’ICS, l’IDIAPJGol i la Unitat de Suport a la Recerca de Girona. Aquesta aliança permet confluir una sèrie d’experteses i interessos que permeten solucionar els problemes existents fins a l’actualitat i crear una nova experiència molt més robusta. I així, estudiant les experiències existents a Europa (GPRD, QRESEARCH, PHARMO, THIN, etc) neix, al gener del 2010, el SIDIAP, Sistema d’Informació pel Desenvolupament de la Investigació a l’Atenció Primària.

Amb SIDIAP és possible realitzar diferents tipus d'estudis epidemiològics, entre ells:

 • Gestió
 • Mesura freqüència salut/malaltia: incidència, prevalença, exposició
 • Distribució geogràfica
 • Determinants de la malaltia (factors de risc, pronòstic)
 • Avaluació intervencions
 • Fàrmacs (farmacoepidemiologia):
  a. Ús de fàrmacs
  b. Avaluació de la prescripció mèdica
  c. Efectes: efectivitat, efectes adversos, efectes inesperats

Added value

 • Una única base de dades amb alta representativitat poblacional
 • Simbiosi amb l'ICS per millorar la qualitat de la informació registrada
 • Validesa de la informació disponible
 • Dades extres
 • Disponibilitat de mapes vectorials
 • Experiència en projectes nacionals i internacionals
SIDIAP, 2022