Informació Disponible

Dinàmica SIDIAP

Les dades del SIDIAP s'actualitzen semestralment. Per motius de qualitat i de volum es generen les dades dues vegades l'any, a finals d'any i a mig any natural. Totes les taules inclouen sempre:
 • L'id pseudo-anonimitzat del pacient
 • El codi corresponent de la variable, fàrmac, diagnòstic, ...
 • La data complerta del registre
A aquestes dades, a totes les dimensions, s'hi pot afegir també, dades relatives al lloc on es registra la informació (tipus de professional, unitat que fa el registre, ...), assegurant la confidencialitat i encriptant les dades sensibles necessàries.

Tots els codis inclouen la descripció, i en el cas de les variables categòriques el seu significat. Aquestes dades s'especifiquen i es detallen al catàleg que s'entrega amb els projectes.
A més a més, a totes les taules s'incorpora un agrupador (AGR) que relaciona diferents codis sota una única etiqueta, definida per l'equip investigador o fent servir les agrupacions ja existents al SIDIAP emprades en projectes de recerca previs.

Les dades del SIDIAP provenen, entre altres fonts, de la Història Clínica Electrònica compartida (HCE).
Les dades reflectides aquí estan actualment al circuit i ja treballades però que no hi siguin no vol dir que no es puguin incloure en un futur proper o quan hi hagi una necessitat mitjançant una petició.

Dades

Informació general del pacient

Com a dades generals de pacient la informació disponible es pot agrupar com segueix:

 • Població
 • Variables Geosanitàries
 • Variables de Complexitat
 • Complexitat GMA
 • Cartilla Sanitària
Població
Característiques personals de la població:
Variable Descripció
Data de naixement Data sense dia per motius de confidencialitat
Sexe Sexe del pacient
Data d'entrada Data d'entrada a la cohort SIDIAP
Situació Situació del pacient a la data de la última actualització de dades (Actiu, Traslladat o Difunt)
Data de sortida Data de sortida de la cohort SIDIAP en cas de defunció o trasllat
Nacionalitat Agrupació de la nacionalitat del pacient
Variables Geosanitàries
Dades relacionades amb el servei de salut al que està assignat el pacient. Les dades que es poden donar de forma àgil i sense valoració especial de riscos de re-identificació són les següents:

Variable Descripció
UP Última UP (Unitat Productiva) encriptada assignada al pacient
ABS Última ABS (Àrea Bàsica de Salut) de residència del pacient, encriptada
DAP DAP (Districte d'Atenció Primàrìa) de l'última UP d'assignació, encriptat
Àmbit Últim àmbit sanitari d'assignació del pacient. No encriptat
Professional Identificador encriptat de l'últim professional al que està assignat el pacient
Província Província del pacient. No encriptada

A més a més, està disponible la secció censal, que es pot treballar de forma agregada, mai a nivell individual.
Variables de Complexitat
Inclouen totes les variables que assenyalen circumstàncies d'especial complexitat en l'atenció a la salut.

Variable Descripció
CRG Indicador de complexitat Grups de Risc Clínic
Institucionalitzat Assenyala si el pacient està institucionalitzat en el moment de la última actualizació de dades
Estat Estat de fragilitat del pacient (PCC, MACA)
Data de l'estat Data en la que s'inicia l'estat de fragilitat
Complexitat GMA
Grups de Morbiditat Ajustats (GMA) a nivell individual:
Variable Descripció
Codi Etiqueta GMA, 3 dígits
Data Data de càlcul del GMA
Valor Valor de l'índex de complexitat GMA
Nombre Patologies Cròniques Nombre de patologies cròniques actives del pacient en la data de càlcul
Cartilla Sanitària
Variables que tenen relació amb el tipus de cobertura sanitària del pacient.
Variable Descripció
Tipus de cartilla Tipus de cartilla del pacient en la data del tall del SIDIAP (p.ex: Pensionista)
Grup de garanties Grup garanties de la tarjeta sanitària del pacient (p.ex: Garantia General CatSalut)
Variables
Al SIDIAP es poden incloure totes les variables disponibles a eCAP, sempre i quan superin uns mínims de qualitat.
Per cada variable inclosa, es realitza una anàlisi per intentar garantir que estigui ben distribuïda territorialment i al llarg del temps, i s’homogeneïtzen tots els codis disponibles sinònims sota un d'únic.
Les variables existents i ampliables segons necessitats es poden classificar de la següent manera:
 • Variables Clíniques
 • Escales
 • Actuacions
 • Tabaquisme
Variables Clíniques
Variables recollides a la consulta per part dels professionals.
Les variables incloses fins el moment tenen la següent estructura:

Variable Descripció
Codi Codi SIDIAP de la variable
Data Data de registre de la variable
Valor Valor que pren la variable en la data del registre
Escales
Qüestionaris i valoracions fetes durant el curs de la història clínica. Com a escales s'inclouen:
 • Escales cognitives (p.ex: LOBO, Mini-Mental, Pfeifer)
 • Escales d'alcohol (p.ex: AUDIT, CAGE, CRAFFT, MALT)
 • Escales d'avaluació de situacions de risc (p.ex: BARBER, GIJON, NORTON)
 • Escales de salut mental (p.ex: GADS, YESAVAGE)
 • Escales de tabac (p.ex: FAGESTROM, RICHMOND)
 • Escales de dolor (p.ex: EVA)
 • Escales d'avaluació de les cures
 • Escales funcionals
 • Altres escales
Dels quëstionaris disponibles, es pot proporcionar les valoracions a cada pregunta del test i el resultat final d'aquest. Les variables s'estructuren de la següent manera:
Variable Descripció
Codi Indica la pregunta del test o si és el resultat final
Data Data de realització de la valoració
Valor Valor que pren la pregunta o el test en la data donada
Actuacions
Actuacions realitzades a les consultes. Les actuacions no tenen un resultat, són consells de salut o recomanacions que tenen lloc durant les visites, p.ex: recomanacions per a reprendre hàbits saludables.

Per cada actuació es disposa de:
Variable Descripció
Codi Codi SIDIAP de l'actuació
Data Data en que té lloc la recomanació
Tabaquisme
Historial tabàquic en períodes a nivell individual.

Per cada estat tabaquic es disposa de:
Variable Descripció
Data inici Data inici del període
Data fi Data fi del període
Valor Situació tabàquica del pacient entre data inici i data fi
Indicadors Socioeconòmics
Com a variables socioeconòmiques incloses fins el moment es poden proveir:
Variable Descripció
Quintil Medea Índex MEDEA de la secció censal on viu el pacient
Ruralitat Ruralitat de la localitat on viu el pacient, segons seccions censals 2001
Quintil Medea Centre Índex MEDEA del centre al que el pacient està assignat
Aportació farmacèutica Indicador de percentatge d'aportació farmacèutica individual
Màxima aportació farmacèutica Màxima aportació farmacèutica mensual individual
NSI Nivell socioeconòmic individual de farmàcia, rang salarial
Problemes de salut
Incloem en aquesta categoria dos dominis:
 • Diagnòstics
 • Índex de Comorbiditat Charlson
Diagnòstics

Són les dades de les patologies registrades pels professionals mitjançant la història clínica compartida.
Aquests registres es codifiquen mitjançant la classificació CIM10-MC.
SIDIAP agrupa els diferents codis CIM10-MC sota una sola etiqueta (p.ex. ASMA) per facilitar el seu maneig posteriori.

Les variables disponibles pel que fa a diagnòstics, a més a més de l'agrupació de codis, són les següents:

Variable Descripció
Codi Codi CIM10-MC del problema de salut
Data d'alta Data d'inici del problema de salut
Data de baixa Data de tancament del problema de salut
Tipus d'UP Tipus d'Unitat Productiva (UP) que fa el registre (AP, LP, ACUT, AH, ...)

Índex de Comorbiditat Charlson
A més a més també es disposa de l'Índex de Comorbiditat Charlson (CCI), que prediu la mortalitat a un any, a nivell individual i en un moment determinat del temps (p.ex una data índex):

Variable Descripció
Data inici Data d'inici del període
Data fi Data de finalització del període
CCI Puntuació CCI durant el període comprès entre la data d'inici i la data fi

Laboratori i Serologies
A partir de l'any 2006, es disposa dels resultats de totes les anàlisis de laboratori demanats des dels EAP de l'ICS.

Aquesta informació s'extreu directament de les bases de dades dels laboratoris. També s'inclouen i es marquen les analítiques que es generen a partir del registre manual que poden fer els professionals dels EAP.

Les dades engloben totes les proves de laboratori estructurades, provinents de les bases de dades que genera cada laboratori i que s'integren a la HCE de manera automàtica:
 • Bioquímica en orina
 • Bioquímica en sang
 • Bioquímica exsudat
 • Bioquímica femta
 • Bioquímica altres productes
 • Cultius
 • Fàrmacs en sang
 • Hematologia
 • Hormones en sang
 • Immunologia humoral
 • Marcadors tumorals en sang
 • Microbiologia sèrica
 • Altres proves microbiològiques
De cada determinació es disposa de:
Variable Descripció
Codi Indica la pregunta del test o si és el resultat final
Data Data de realització de l'analítica
Valor Resultat de la variable en la data de l'analítica
Unitats Unitats del resultat
Vacunes
Dades de totes les administracions vacunals realitzades a l'ICS.
SIDIAP agrupa els diferents antígens d'una mateixa vacuna sota un sol agrupador.
Les vacunacions inclouen, entre moltes altres:
 • DT
 • DTP
 • Grip
 • Haemophilus
 • Hepatitis B
 • HPV
 • Meningitis C
 • Pneumococ
 • Poliomelitis
 • Tètanus
 • Triple Vírica
 • Xarampió
 • COVID-19
De cada vacuna per pacient, a més a més de l'agrupació SIDIAP d'antígens, es disposa dels camps:
Variable Descripció
Antígen Codi de l'antígen, codificació de l'ICS
Data Data d'administració
Dosi Dosi administrada

També es poden donar variables relatives als codis nacionals administrats disponibles, com és el cas de la farmacèutica per a les vacunes COVID-19.
Fàrmacs
De cara als fàrmacs, SIDIAP disposa de dues fonts:
 • Fàrmacs Facturats
 • Fàrmacs Prescrits
Ambdues fonts estan codificades amb ATC-7, i s'hi afegeix un agrupador SIDIAP (agr) per tal d'etiquetar els ATCs necessaris i facilitar-ne el maneig posterior.
SIDIAP proporciona informació i variables relatives als codis nacionals útils per poder calcular adherències i persistències a fàrmacs.
Fàrmacs Facturats
Des de 2006, es disposa de tots els productes farmacèutics finançats pel Sistema Nacional de Salut i retirats, amb recepta del sistema nacional de salut, de les oficines de farmàcia. Aquesta informació prové de les dades que les farmàcies proporcionen a CatSalut.
Les variables de dispensacions disponibles són:
Variable Descripció
Codi ATC7 del fàrmac
Data Mes de la dispensació
Envasos Envasos retirats durant el mes
Dosi fàrmac Dosi de producte recomanat per una presa segons la OMS
Dosi producte Dosi inclosa en una unitat
Unitats Unitats incloses en un envàs
NDDD Nombre de Dosis Diària Definida d'aquesta retirada
Import íntegre Cost del fàrmac pel Departament de Salut
Import líquid Cost del fàrmac pel pacient
Fàrmacs Prescrits
Fàrmacs prescrits inclou totes les prescripcions fetes per professionals mitjançant eCAP.
Com a dades de prescripció SIDIAP pot facilitar:
Variable Descripció
Codi ATC7 del fàrmac
Data inici Data d'inici de la recepta
Data fi Data fi de la prescripció
Posologia Posologia especificada a la recepta, indica les unitats en cada presa
Freqüència Freqüència de presa especificada pel professional, en h
Dosi fàrmac Dosi de producte recomanat per una presa segons la OMS
Dosi producte Dosi inclosa en una unitat
Unitats Unitats incloses en un envàs
Tipus d'UP Tipus d'UP (Unitat Productiva) que fa la recepta
Visites
Visites per pacient realitzades pels diferents professionals d'Atenció Primària, incloent, medicina de familia, infermeria, pediatria, odontòlogs/es, treballadors/es socials, llevadores/llevadors, ginecòlogues/gs-obstetres. De cada visita per pacient es disposa de:
Variable Descripció
Codi Codi del servei que fa la visita
Data Data dela visita
Tipus d'UP Tipus d'Unitat Productiva (UP) que fa la visita
eConsulta Indica si la visita és per eConsulta o no
Presencial Identifica les visites presencials
Domiciliària Assenyala si la visita té lloc al domicili del pacient
UP Identificador de la UP que fa la visita, encriptat
Exploracions complementàries
Peticions de proves d'imatge i altres procediments diagnòstics. Són proves de les quals, de moment, no es disposa del resultat de forma estructurada.
 • Radiologies, simple i de contrast
 • Resonàncies magnètiques nuclears (RMN)
 • Tomografies axials computeritzades (TAC)
 • Tècniques diagnòstiques cardiovasculars
 • Tècniques diagnòstiques digestives
 • Tècniques diagnòstiques respiratories
D'aquestes peticions es disposa de:
Variable Descripció
Codi Codi intern de la prova demanada
Data Data de la petició
Derivacions
Interconsultes de segon i tercer nivell.
Peticions de consultes a altres especialistes per part dels professionals d'AP.
Les dades de cada petició inclouen:
Variable Descripció
Codi Servei al que es fa la derivació, codificació interna
Data Data de la petició
Motiu Motiu de la derivació, codificació CIM10-MC
Atenció a la Dona
Dades provinents de les unitats d'Atenció a la Salut Sexual I Reproductiva (ASSIR) de l'ICS.
Fins el moment es disposa de:
 • Embarassos
 • Variables ASSIR
 • Ecografies Obstètriques
Embarassos
Inclou tota la informació dels embarassos controlats i seguits pels professionals de l'ICS. Les dades d'embarassos inclouen:
Variable Descripció
Data Data d'inici de l'embaràs
DUR Data última regla
Data de baixa Data de tancament de l'embaràs al sistema
Data fi Data fi de l'embaràs
Circumstància Circumstància de tancament de l'embaràs (p.ex: part)
Risc Risc de l'embaràs
Durada Durada en setmanes de l'embaràs
TPAL Històric d'embarassos de la mare
Variables ASSIR
Variables recollides durant les visites als professionals d'ASSIR.
Inclouen variables que es poden associar amb els embarassos, vinculades amb un codi encriptat.
Variable Descripció
Codi Codi intern de variable
Data Data de registre de la variable
Valor Valor que pren la variable a la data donada
Ecografies Obstètriques
Dades de les ecografies fetes a l'ICS identificades per trimestre de l'embaràs.
Les variables són específiques de cada trimestre (p.ex: tipus d'exploració, corion, índexos de pulsatilitat, nombre de embrions/fetus, ...).
Salut i infància
Variables generades pels professionals de pediatria incloses als programes d'(Infància amb Salut) de l'ICS.
Les variables es divideixen en diferents taules per facilitar el seu ús, dividint-les com següeix:
 • Nounats
 • Desenvolupament
 • Cribratge
 • Alimentació
 • Hàbits
 • Escola i Salut

Per cada infant i variable, les dades disponibles són:
Variable Descripció
Codi Codi intern de la variable, descripcions proporcionades als catàlegs
Data Data de registre de la variable
Valor Valor que pren la variable
Diabetis
Dades específiques de la població diabètica controlada pels professionals de l'ICS.
Fins el moment es disposa de:
 • Fitxa diabètic
 • Tires reactives
Fitxa diabètic
Inclou les dades registrades al carnet del diabètic:
Variable Descripció
Data alta Data d'alta del carnet del diabètic
Punxades/dia Nombre de punxades al dia amb o sense bolígraf
Controls recomanats Controls en sang i en orina que es recomana fer
Període de recomanació Dies cada quant es recomana controlar en sang i en orina al pacient
Controls fets Controls en sang i en orina fets
Període Dies cada quant es controla en sang i en orina al pacient
Agulles Per indicar si el pacient necessita o no agulles
Tires reactives
Registre d'entrega de material pel diabètic:
Variable Descripció
Data Data lliurament
Envasos Envasos lliurats
Baixes Laborals
Incapacitats laborals donades d'alta a Atenció Primària. D'aquestes baixes laborals es pot facilitar:
Variable Descripció
Codi Codi CIM10-MC del problema de salut que provoca la baixa laboral
Data de baixa Data d'inici de la baixa laboral
Data d'alta Data de finalització de la baixa laboral

Dades Hospitalàries

Gràcies al programa PADRIS, el SIDIAP té disponible, àgilment, pels equips de recerca les dades hospitalàries següents:

 • CMBD-AH

  Conjunt Mínim Bàsic de Dades d'Altes Hospitalàries.
  El CMBD-AH recull totes les altes hospitalàries que tenen lloc als hospitals catalans des de 2006.
  Aquest registre inclou diagnòstics i procediments hospitalaris.

  Les variables del CMBD-AH són:
  Variable Descripció
  Codi Codi de diagnòstic o procediment
  Data Data d'ingrés
  Data alta Data de l'alta hospitalària
  Posició Posició del diagnòstic o el procediment durant l'ingrés
  CI Circumstància d'ingrés
  CA Circumstància de l'alta
  Data UCI Data del primer ingrés a la UCI de l'hospitalització
  Dies UCI Dies totals d'ingrés a la UCI durant l'hospitalizació
 • MHDA

  Medicació Hospitalària de Dispensació Ambulatòria.
  Inclou els camps següents:
  Variable Descripció
  Codi Codi ATC7 si disponible
  Data Data complerta de la dispensació.
  Concepte Camp sempre informat, indica el tipus de tractament dispensat
  Import Cost del fàrmac

COVID-19

Donada l'emergència sanitària del COVID-19, s'han inclòs al SIDIAP les dimensions:
 • COVID-Tests

  Proves de detecció del COVID-19 realitzats al sistema de salut català. No inclou proves fetes a laboratoris privats. Les variables disponibles són:
  Variable Descripció
  Tipus Tipus de prova: PCR, antígens, cribratges poblacionals, ...
  Data Data de realització de la prova
  Resultat Resultat del test


 • COVID-Formulari Seguiment

  Formulari de seguiment de COVID-19 per part dels professionals d'AP.
  Les variables que s'hi recullen, entre moltes altres, són:
  • Simptomatologia (p.ex: alteració del gust, cianosi, diarrea, ..)
  • La presència o no de patologies prèvies
  • Saturació d'O2
  • Temperatura
  • Freqüència cardíaca
  • Condicions d'aïllament
  • Control estricte del pacient
SIDIAP, 2022