Comitè Científic

Descripció

El Comitè Científic és el responsable de l'avaluació i seguiment dels projectes i activitats científiques del SIDIAP.

 

Funcions

 • Avaluar l’alineament dels projectes de recerca amb les línies estratègiques de l’ICS i de l’IDIAP

 • Vetllar pels interessos de les línies de recerca dels grups  de l’IDIAP

 • Avaluar la factibilitat dels projectes per poder dur-los a terme en SIDIAP

 • Proposar les bases de la convocatòria dels ajuts anuals del SIDIAP

 • Avaluar i proposar les persones guanyadores de les convocatòries relacionades amb formació i recerca del SIDIAP

Composició

Està format per:

 • Coordinació General del SIDIAP
 • Coordinació Científica del SIDIAP
 • Direcció responsable en Atenció Primària de Salut de l'ICS 
 • Entre 2 i 4 membres dels grups de recerca en Atenció Primària de l'IDIAP i l'ICS
 • Representant del CatSalut de l'àrea d'harmonització terapèutica

 O les persones en qui deleguin

Membres

Bonaventura Bolíbar
Ariadna Mas
María Aragón
José Luis del Val
Rafel Ramos
Rosa Morros
Maria Giner

Reunions i Règim d'adopció d'acords

Es podran proposar canvis en la composició d’aquests membres a petició d’ambdues institucions.

S'establirà un mínim de 10 reunions anuals, però es podran realitzar reunions de treball sempre que una de les parts ho sol·liciti.

Es poden celebrar reunions per videoconferència o altres mitjans telemàtics sempre que resti garantida la identificació dels assistents, la continuïtat de la comunicació, la possibilitat d'intervenir en les deliberacions i l'emissió del vot.

Els acords s’establiran per consens, cas de que així no sigui els acords s’adoptaran per majoria simple dels assistents, a raó d’un vot per cada membre de la comissió.

Criteris d'avaluació

 • Factibilitat SIDIAP (possibilitat d'obtenir les dades amb SIDIAP)

 • Qualitat científica i rellevància del projecte

 • Grau d’interferència amb projectes vigents per part dels grups de l'IDIAP

 • Compatibilitat amb l’estratègia clínica de l’ICS

 • Grau de finançament que pugui aportar el projecte

SIDIAP, 2022