Descriptiva dades generals

Població

A la base del SIDIAP tenim dades demogràfiques de més de 8M d'habitants, separades en diferents taules.

En aquestes taules trobarem característiques generals dels pacients, com la data de naixement, el sexe, la nacionalitat, la data d'alta i baixa (per trasllat o defunció) del sistema, així com dades del servei de salut, com l'Equip d'Atenció Primària (EAP) que presta serveis al pacient, data d'assignació del pacient a l'EAP, metge i infermera, tipus de cobertura sanitària (actiu/pensionista), entre moltes altres.

Per veure el detall de dades incloses veure la pestanya Informació disponible.

A continuació es mostra una representació gràfica de com es distribueix la població inclosa a la cohort SIDIAP en funció d'algunes d'aquestes variables:
SIDIAP, 2022