Recursos per l'Investigador

Recursos últils per a la realització de protocols amb dades SIDIAP

01

Contingut d'un protocol de recerca

Petita guia d'ajuda, on l'investigador/a trobarà detallades les diferents parts que hauria de contenir un protocol així com qüestions específiques relacionades amb dades SIDIAP. També hi trobareu enllaços a fonts d'informació que expliquen o complementen algunes de les idees.

02

Llei de Protecció de Dades

Malgrat ser estudis amb dades anonimitzades, cal fer esment a la Llei de Protecció de Dades vigent:

Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d'abril de 2016 de Protecció de Dades i Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia de drets digitals.

03

Creuament de Dades

La confidencialitat de les dades quan es treballa amb dades SIDIAP sempre està garantida mitjançant un sistema de codificació de les variables identificatives dels individus que defineixen la població d’estudi. L’equip investigador no té accés a aquest sistema de codificació.

En el cas de que SIDIAP s’hagi de creuar amb una font externa, SIDIAP sol·licita a un agent extern (tercera part), que sempre és un membre de SISAP (Institut Català de la Salut) i que no té accés a la informació relativa a la història clínica de la població del projecte i sí que té accés a una plataforma intermitja amb identificadors i codis, la generació d'aquests identificadors relacionats amb els codis de la població d'interès. Posterioment es procedeix al creuament de les bases de dades, que són transferides a SIDIAP.

04

Anonimització Text Lliure

El procés d’anonimització i extracció del text lliure és el següent:

  1. Definició de la població i finestra temporal (equip investigador)
  2. La tercera part (ICS) extreu el text lliure d’acord al punt 1
  3. Anonimització del text lliure mitjançant un algoritme validat
  4. SIDIAP identifica els conceptes d’interès definits per l’equip investigador
  5. Anàlisi per l’equip de recerca
  6. El text lliure torna a SIDIAP i s’eliminen els casos i/o la informació no útil pel projecte (no validada en el punt 5).
05

Com citar SIDIAP

En qualsevol mitjà de difusió de resultats a l'apartat material i mètodes s'haurà d'especificar la font d'obtenció de dades.

Font d'obtenció de dades: SIDIAP (Sistema d'Informació per al Desenvolupament d'Investigació en Atenció Primària).

Per a la seva citació en anglès: SIDIAP (Information System for Research in Primary Care)

En cas que el projecte hagués utilitzat altres fonts addicionals d'informació es farà constar la font utilitzada i la institució responsable de la mateixa.

06

Data Sharing Agreement

En alguns casos les revistes poden demanar si disposem d'un Data Sharing Agreement; la possible resposta a la revista seria: 

The data from this study cannot be made publicly available for legal reasons. According to Spanish law and the IDIAPJGol Ethical Review Board, it is prohibited to publicly share data with personal information.

SIDIAP, 2022